Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Θ.Ι.Ρηγινιώτη ...

Προσκυνητής: Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Θ.Ι.Ρηγινιώτη ...: Κείμενο εισήγησης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του βιβλιοπωλείου «Αυτογνωσία»,  Ρέθυμνο 5.6.2013. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου