Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων;

Έκτακτο Παράρτημα: Ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων;: Φαντάζει ίσως ευτελές και άκαιρο το ερώτημα που διατυπώνεται στον τίτλο του άρθρου τούτου. Όλοι γνω­ρίζουν ότι το βδελυρό ανοσιού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου