Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2014 - Πρ...

συν - οδοιπορία: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2014 - Πρ...: (᾿Ιω. γ´ 13-17)  Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου