Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Ακάνθινος Στέφανος, Ο Άγιος Ιωάννης Βατατζής και...

Βυζαντινό: Ο Ακάνθινος Στέφανος, Ο Άγιος Ιωάννης Βατατζής και...: Κείμενο του (Καστροπολίτη) Ιωάννη Α. Σαρσάκη Κατά τα μέσα του 13ου αιώνα, την Κωνσταντινούπολη κατείχαν οι Λατίνοι, οι οποίοι ως γνωστώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου