Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Ἑξάψαλμος

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Ἑξάψαλμος: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (τρίς) . Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου