Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας!

Προσκυνητής: Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας!: «Ό τ ι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντὸς» (Ψαλμ. 50,5 ) Πριν από κάθε θεραπεία είναι ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου