Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Pictures from London ...VERY SCARY


 
  
 cid:78D992621D0847FCB52CB51E2BA8985A@PhyllisLipschit
These pictures are of Muslims marching through the STREETS OF LONDON during their recent 'Religion of Peace' Demonstration. 
cid:942D46D81E9B42C5A087B4532C61E000@emachine98e05c
 
 
cid:2267B9275D9845219EC7EF48E895BC3C@emachine98e05c
 
 
cid:C837B291946F40C1A2B94C36014C02D7@emachine98e05c
 
 
cid:EC4691A652CD4B469F84A44588E89797@emachine98e05c
 
 
cid:CBA97918ED804B9E9BB49B046A15C03D@emachine98e05c
 
 
cid:FEE8664AB9764E50A30EADAA84CE16F0@emachine98e05c
 
 
cid:4F3D51A0588644C2B56ED201F7928C0C@emachine98e05c
 
 
cid:1D5B37D4D8714FE0AF2CBA559318C0B9@emachine98e05c

Why would anyone think that we should be at war with such nice, peaceful Muslims?!

You need to forward this one to everyone! ?These pictures tell it all!
Muslims have stated that England will be the first country they take over!
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου