Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Γέροντας Παϊσιος: Θα γίνει μεγάλο τράνταγμα. Να στ...

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Γέροντας Παϊσιος: Θα γίνει μεγάλο τράνταγμα. Να στ...: Σήμερα είναι καιρός να ετοιμασθούν οι ψυχές, γιατί, αν συμβή κάτι, δεν ξέρω τι θα γίνει....  Είθε να μην επιτρέψη ο Θεός να έρθουν δύσκο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου