Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

Moro mama agkalia storgi 

Οι δημογραφικές εξελίξεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια πραγματικότητα, η οποία στατιστικά ολοένα γίνεται όλο και πιο ορατή.

Στο πλαίσιο υλοποίησης και στη χώρα μας διαφόρων κοινωνικο- οικονομικών παροχών για την προστασία των εργαζομένων, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την πολιτεία για τις μονογονεϊκές οικογένειες μέσω της θέσπισης μέτρων που στοχεύουν στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών αυτών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν επιδότηση στεγαστικών δανείων, πριμοδότηση της πρόσληψής τους στο Δημόσιο, προτεραιότητα στους παιδικούς σταθμούς, προγράμματα κατάρτισης, ένταξης και επανένταξης στην παραγωγή καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και επιχορήγηση επαγγελματικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας με βάση το πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής, καθώς και τις ειδικότερες προγραμματικές και χρηματοδοτικές κατευθύνσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, συνέταξε Ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσεις (Ο.Ε.Π.Δ.), για την υποστήριξη και πρόληψη των προβλημάτων των γυναικών, με έμφαση στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, μεταξύ των οποίων προτεραιότητα έχουν και οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Επίσης παρεμβαίνουμε καθημερινά στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΓΟ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονογονεϊκή χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονιός χωρίς σύζυγο ή σύντροφο ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν /-η (χήρος /-α, διαξευγμένος /-η, άγαμος /-η).

Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση και στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό εισόδημα προβλέπονται τα εξής:

•Οι Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταβάλλουν μηνιαίο επίδομα 44 Ευρώ σε κάθε απροστάτευτο παιδί ηλικίας μέχρι 16 χρόνων, με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει για τριμελή οικογένεια τα 294 Ευρώ προσαυξανόμενο κατά 24 Ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο.
•Σχολικό επίδομα σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 Ευρώ και ανέρχεται σε 300 Ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του τόπου διαμονής του δικαιούχου.
•Το Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1302/1982 σε εργαζόμενες γυναίκες που δε δικαι­ούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440 Ευρώ (220 Ευρώ πριν από τον τοκετό και 220 Ευρώ μετά τον τοκετό). Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.
•Επίδομα τρίτου παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των Ν. 1829/90 και Ν. 2459/97. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 131 Ευρώ και κατα­βάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 23.480 Ευρώ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

•Στις ανασφάλιστες άγαμες μητέρες και οικονομικά αδύναμες παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
•Με το Νόμο 1469/84 ο /η ανασφάλιστος /η, διαξευγμένος /η έχει δικαίωμα για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σαν άμεσα ασφαλισμένος /η στον ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος /η ο άλλος σύζυγος κατά το χρόνο λύσης του γάμου τους. Το ασφαλιστικό αυτό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Π2β/2827/1997, άρθρο 7) παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ

•Για την συστηματική προστασία της άγαμης μητέρας λειτουργεί ειδικό τμήμα στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα στο οποίο εισάγονται άγαμες έως τον τοκετό. Παρέχεται ψυχολογική στήριξη και οικονομική βοήθεια μέχρι να διαπιστωθεί ότι μπορεί να ζήσει μόνη της και να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού της.
•Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης Γυναικών του ΚΕΘΙ παρέχεται νομική, ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη και στις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.
•Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας λειτουργούν οι Δ/νσεις Πρόνοιας όπου μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών παρέχεται ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στην άγαμη μητέρα.
•Στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου ʼμεσης Βοήθειας προβλέπονται ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσ/νίκη.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ

•Τα Στεγαστικά Προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) προβλέπουν τη χορήγηση δανείου αυτοστέγασης σε άγαμες μητέρες που προστατεύουν 1 παιδί και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίας.
•Στο πλαίσιο παροχής στεγαστικής συνδρομής, παρέχονται κάθε χρόνο περίπου 4 (τέσσερις) έτοιμες κατοικίες σε άγαμες μητέρες με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως παραπάνω (τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίας).
•Επίδομα ενοικίου χορηγείται στις άγαμες μητέρες που έχουν πραγμα­τοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδήματος.
ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον Ν.2190/94 οι υποψήφιες σε διαγωνισμούς προσλήψεων άγαμες μητέρες μοριοδοτούνται με 5% για κάθε παιδί

ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, και Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 18-65 Ετών για το Έτος 2003», προτεραιότητα στη κάλυψη των θέσεων δίνεται και στις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.

Γ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελμα­τική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται ολοκληρωμένες πα­ρεμβάσεις και για τις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όσον αφορά το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ισχύουν τα εξής:

•Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα») καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την περισσότερο ουδέτερη («τέκνα γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»). Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων απαιτείται και η σύμπραξη της μητέρας του. Η καινοτομία της συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης το παιδί αποκτά, ως προς όλα, θέση τέκνου γεννημένου από γάμο απέναντι και στους δύο γονείς τους και τους συγγενείς τους (πλήρες κληρονομικό δικαίωμα, αξίωση διατροφής κλπ).
•Με το Νόμο 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση «γονικής άδειας» για την ανατροφή του παιδιού έως 6 μήνες και στην άγαμη μητέρα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των δυόμισι (2,5) ετών.
•Με το Νόμο 1849/89 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα.
•Με το Νόμο 2190/94 αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθεται στο συνολικό βαθμό που έλαβαν 5/100 για κάθε παιδί.
•Με το Νόμο 2470/97 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου στους αρχηγούς ΜΓΟ και στο δημόσιο εφ΄ όσον τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού.
•Σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο/η εργαζόμενος/η άγαμος /η χήρος/α μονογονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις

1.ΕΟΚΦ � Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», Δημοκρατίας 65, Ίλιον Αττικής. Τηλέφωνο: 210 2627155, 210 2611181
2.Γενική Γραμματεία Ισότητας, Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος. Τηλέφωνο: 210 3315291-5
3.Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου. Τηλέφωνο: 210 3898000
4.ΟΑΕΔ, Δ/νση Ασφάλισης, τηλέφωνο: 210 9989000
5.ΟΓΑ, Πατησίων 30, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3607011
6.Αρχιεπισκοπή Αθηνών «Στέγη Μητέρας: Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης», Ακαδημίας 95, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3821274
7.Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (για επιδόματα Υπ. Υγείας Πρόνοιας)
•Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, τηλέφωνο: 210 6452847 & 210 6453195, fax: 210 6451561
•Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής � Τμήμα Παιδικής Προστασίας, Μεσογείων 42, τηλέφωνο: 210 6396654
•Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής � Τμήμα Παιδικής Προστασίας, τηλέφωνο: 210 5906838 & 210 5905166
•Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά - Τμήμα Παιδικής Προστασίας, τηλέφωνο: 210 4120948
8. Κοινωνική Βοήθεια � 197: Γραμμή άμεσης κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικής για την Οικογένεια
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
τηλ.213-2005270

Νομαρχιακή Αυτοδοίκηση Δυτικής Αττικής
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ. 210 5561627
Τηλ: 210 5561626

Νομαρχία Πειραιά
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τηλέφωνο 210 4137055-4114373-4119512-4119347-4119994

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου