Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο, αλλά και φρικτό!

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο, αλλά και φρικτό!: Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ Δυο μοναχοί συνομιλούσαν για τη σωτηρία. Ο ένας έλεγε: - Η ψυχή μου δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη σκέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου