Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Η αμέλεια των γονέων για τα παιδιά τους είναι βαρύ...

Agapi en Xristo: Η αμέλεια των γονέων για τα παιδιά τους είναι βαρύ...: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Συχνά οι γονείς παραμελούν την ψυχική μόρφωση των παιδιών. Κάθε πατέρας προκειμένου να εκπαιδεύσει τα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου