Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ελλάδα 1950-1965: η δύσκολη ανάρρωση Σπάνιο φ...

Οί άνθρωποι πού λένε ΟΧΙ: Ελλάδα 1950-1965: η δύσκολη ανάρρωση
Σπάνιο φ...
: Ελλάδα 1950-1965: η δύσκολη ανάρρωση Σπάνιο φωτογραφικό υλικό: Η καθημερινότητα των ανθ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου