Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Θεολογική ανάλυση στον πεντηκοστό (ν') ψαλμό του Δ...

Προσκυνητής: Θεολογική ανάλυση στον πεντηκοστό (ν') ψαλμό του Δ...: 50 ος Ψαλμός: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα Έλεός σου Του Νικολάου Μπρατσιώτη, καθηγητή της Βιβλικής Ιστορίας  και Βιβλικής Θεολογί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου