Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

"Είδες άνθρωπο, είδες το Θεό σου!

Προσκυνητής: "Είδες άνθρωπο, είδες το Θεό σου!: Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου "Σ΄ αυτόν τον κόσμο εγώ είμαι μόνο κι ο Θεός" Άγιος Αλώνιος Κάποτε, μοναχικός ορε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου