Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η ενότης των ανθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στην ...

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Η ενότης των ανθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στην ...: του Αγίου Γέροντα Πορφύριου Ο Θεός είναι Πατέρας όλων, άρα όλοι είμαστε αδέλφια. Έχουμε κοινή φύση, κοινό Πατέρα και καλούμαστε να έχο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου