Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Every affliction tests our will ( St Mark the Asce...

Agapi en Xristo: Every affliction tests our will ( St Mark the Asce...: Every affliction tests our will, showing whether it is inclined to good or evil. This is why an unforeseen affliction is called a test...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου