Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Αν ό κόσμος μετανοήση, θα πάρουμε την Πόλι με Αγάπ...

Έκτακτο Παράρτημα: Αν ό κόσμος μετανοήση, θα πάρουμε την Πόλι με Αγάπ...: σχόλιο Γ.Θ : Με το δικό μας αίμα;... Ὁσίας Σοφίας τῆς Ἀσκήτριας τῆς Κλεισούρας (1886-1974). Τρίτος πόλεμος θά γίνει ...   Η Ελλά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου