Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο…

Έκτακτο Παράρτημα: Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο…: Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου Η προσευχή να γίνεται με ταπεινό πνεύμα Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου