Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμε...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμε...: Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» Π ερί τό μέσον ἑκάστης Θείας Λειτουργίας ἀκοῦμε τήν θαυμάσια προτροπή τοῦ λειτουργοῦ, «ἀγαπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου