Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

EXELDIM Τό ξεσκέπασμα τῆς αἵρεσης περί "ἐξελίξε...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : EXELDIM Τό ξεσκέπασμα τῆς αἵρεσης περί "ἐξελίξε...: EXELDIM Τό ξεσκέπασμα τῆς αἵρεσης  περί "ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους"! π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (2 βίντεο καί σχόλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου