Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

- ΨΕΜΑΤΑ ΜΕ “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ” ΜΕΪ...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - ΨΕΜΑΤΑ ΜΕ “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ” ΜΕΪ...: Μέσα στὸν Παράδεισο ὁ Διάβολος, μέσα στὴ ζωὴ οἱ δημοσιογράφοι!   ΨΕΜΑΤΑ ΜΕ “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ” ΜΕΪΚ ΑΠ! Θ λίψ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου