Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ζήσε την κάθε στιγμή

ΑΝΕΜΩΝ ΠΝΟΗ: Ζήσε την κάθε στιγμή: Άρχιζε τη μέρα σου με προσευχή. Βλέπε πάντα καθαρά. Γονάτιζε συχνά κάτω από το πετραχήλι. Διάλεξε το δρόμο που οδηγεί κοντά στο Θεό. Ευ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου