Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Περί ανεξικακίας

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Περί ανεξικακίας: Είπε ο αββάς Ζήνων: «Εκείνος που θέλει ν΄ ακούσει γρήγορα ο Θεός την προσευχή του,  μόλις σταθεί όρθιος και υψώσει τα χέρια του για να ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου