Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

«Όταν έμπαινα στο Άγιο βήμα, κατέβαινε άγγελος κυρίου, με έδενε οπισθάγκωνα, τελούσε τη θεία λειτουργία και κοινωνούσε το λαό»

«Όταν έμπαινα στο Άγιο βήμα, κατέβαινε άγγελος κυρίου, με έδενε οπισθάγκωνα, τελούσε τη θεία λειτουργία και κοινωνούσε το λαό»: Στο χωριό Τραχιάδες της Κύπρου, δέκα έτη προ της άλωσης της Νήσου, στους χρόνους του Αρχιεπισκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου