Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

- Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν...:  Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν ἀνήκουν   πουθενά καί σέ κανένα! Ἄ λλος ἕνας κύκλος ἔκλεισε. Ἄλλο ἕνα καλοκαῖρι πέρασε κι ὅλα ξ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου