Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Το μυστήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και η ανθρώπ...

Αέναη επΑνάσταση: Το μυστήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και η ανθρώπ...: Το μυστήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και η ανθρώπινη τύφλωση. Επιστολή 36 του Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ 7 Ιουλίου 1968 … Να...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου