Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου O EΚΚΛHΣIAΣMOΣ Πρόλο...

Ιχνηλάτης: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου O EΚΚΛHΣIAΣMOΣ Πρόλο...: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου O EΚΚΛHΣIAΣMOΣ Πρόλογος H ΠIΣTH στό Θεό καί ἡ συμμετοχή στή θεία λατρεία, προπαντός στήν εὐχαριστιακή ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου