Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωά...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωά...: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης 336. Ὁ τρόπος θερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου