Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Agapi en Xristo: Προβλήματα μέσα στο σπίτι ( Γεροντας Πορφύριος )

Agapi en Xristo: Προβλήματα μέσα στο σπίτι ( Γεροντας Πορφύριος ): Για τις σχέσεις του ανδρογύνου ;Πώς να συμπεριφέρεσαι; Τι σου έλεγε ο γέροντας Πορφύριος; - -Μου έλεγε πολλά . Έλεγε, δη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου