Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

«ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ;

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ;: «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ; Μ έ ἀφορμή τό ντοκυμαντέρ πού προβλήθηκε στήν ἑλληνική τηλεόραση σχετικά μέ τήν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου