Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Πολιτικός ἤ θρησκευτικός Γάμο...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Πολιτικός ἤ θρησκευτικός Γάμο...:  Πολιτικός ἤ θρησκευτικός Γάμος; Τό ψευτοδίλημμα τῆς κρίσης Σ υζητοῦσα μέ μιά ὁμάδα νέων γιά τό θέμα τοῦ γάμου, ἐξ ἀφορμῆς τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου