Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

AΛΛOI 150 OYKΡΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙ...

Λίθος Φωτός: AΛΛOI 150 OYKΡΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙ...: Πορφύρης Δ Σταφυλά Π  Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μόσχα για τους ουκρανούς στρατιώτες που καταφεύγουν ο ένας μετά τον άλλον σε ρωσικό έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου