Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας.

Έκτακτο Παράρτημα: Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας.: Αυτός που αγρυπνεί τη νύχτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου