Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη: Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη Ο ἱ σκέψεις καί τά πιστεύω πού φυλᾶνε στήν ψυχή τους οἱ ἄνθρωποι, ἔρχονται σέ ἀντίθεση µέ τόν τρόπο πού ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου