Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ευαγγέλιο - Απόστολος - Ομιλίες Πρό τῶν Φώτων .mp3 π. Αθαν. Μυτιληναίος


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

05-01-86 Πρό τῶν Φώτων
(Μάρκ. 1, 1- 8)
Προετοιμασία διά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ (δ. 31')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_305.mp3


31-12-89Πρό τῶν Φώτων
(Μάρκ. 1, 1- 8)
Τό Εὐαγγέλιον, ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας μας (δ. 29')


http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_466.mp3


02-01-94 Πρό τῶν Φώτων
(Μάρκ. 1, 1-8)
Προετοιμασία διά τόν ἐρχομόν τοῦ Χριστοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_584.mp3


05-01-97 Πρό τῶν Φώτων
(Μάρκ. 1, 1- 8)
Τό Εὐαγγέλιον, ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας μας (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_703.mp3

        ------------
Ο Απόστολος της Κυριακής

04-01-87Πρό τῶν Φώτων
(Β΄Τιμ. 4, 6- 8)
Ὁ Ἀπολογισμός ἑνός Ἁγίου (δ. 28')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_344.mp3


03-01-88 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄ Τιμ. 4, 5-8)
«Σύ δέ ...κακοπάθησον» (δ. 31')


05-01-92 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄Τιμ. 4, 5-8)
Ἡ Νῆψις - «Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι» (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')


31-12-95 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄ Τιμ. 4, 5-8)
«Ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ» (δ. 29')


04-01-98 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄Τιμ. 4, 5-8)
Ὁ Παῦλος, τελειώνοντας τήν ζωήν του (δ. 25')


03-01-99 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄ Τιμ. 4, 6-8)
Ὁ Ἀπολογισμός ἑνός Ἁγίου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')


31-12-00 Πρό τῶν Φώτων
(Β΄ Τιμ. 4, 5-8)
«Ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ» (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου