Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής προ των Φώτων .mp3 π. Αθαν. Μυτιληναίος


Ο Απόστολος της Κυριακής προ των Φώτων
Πρό τῶν Φώτων (Β΄ Τιμ. 4, 5-8) 
«Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (04-01-81)
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής προ των Φώτων
 Πρό τῶν Φώτων  (Μάρκ. 1, 1-8)
Ἡ ἔρημος εἶναι ὁ χῶρος τοῦ Θεοῦ καί ἡ Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου (δ. 30')    (03-01-82)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου