Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

Για την μεγίστη δωρεάν του Θεού στο γένος των ανθρώπων, 
με την Ενσάρκωση και την Σταυρική Θυσία του Χριστού, 
μας εξηγεί ο Μέγας Αθανάσιος, λέγοντας: 

Ο Λόγος ενηνθρώπησεν, δια να θεοποιηθώμεν εμείς. 
Εφανερώθη δια σώματος δια να γνωρίσωμεν εμείς τον αόρατον Πατέρα. 
Υπέμεινε την ύβριν από τους ανθρώπους, δια να κληρονομήσωμεν εμείς την αθανασίαν…. 
Δι’ αυτό ακριβώς ο Υιός του Θεού έγινεν υιός του ανθρώπου, 
δια να γίνουν υιοί Θεού οι υιοί του ανθρώπου, τουτέστιν του Αδάμ. 
Έτσι εμείς όπου γεννηθήκαμεν κάτωθεν, γεννώμεθα εκ δευτέρου άνωθεν, ήγουν από τον Θεόν. 
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει μητέρα μόνον επί της γης, και εμείς έχομεν Πατέρα μόνον εν ουρανώ.
 http://orthodox-voice.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου