Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: ΕΚΤΑΚΤΟ....ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΕΚΤΑΚΤΟ....ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛ...: ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Εθνικό Μητρώο Πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου