Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς. Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη· Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν.
Και αφήσας την Ναζαρέτ ήλθε και κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν τοις ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ.
Διά να πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου του προφήτου λέγοντος·


Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, 
κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, 
Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει 
είδε φως μέγα, 

και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου 
φως ανέτειλεν εις αυτούς.

Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη· 

Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.

 Ματθαίον 4:12-17


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου