Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Τό "σπίτι τῆς Μαρίας" Ο ξενώνας το Αγ. Μάρκου


Τό "Σπίτι τῆς Μαρίας" καί ἡ προσφορά του

Στό Σπίτι τῆς Μαρίας καταβάλλεται προσπάθεια γιά συνολική καί ὁλοκληρωμένη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος κάθε κοπέλας, παρέχοντάς της τήν ἀναγκαῖα ὑλική ὑποστήριξη, ἀλλά καί τήν ἀπαραίτητη οἰκογενειακή θαλπωρή. Ἀπό τήν ὥρα λοιπόν πού θά προσφύγει σ' αὐτό, δέν ἔχει ἀνάγκη νά νοιαστῆ γιά τίποτε. Ὅ,τι κι ἄν χρειαστῆ, τῆς τό παρέχει δωρεάν τό Ἵδρυμα. Σέ κάθε κοπέλα προσφέρεται ἀμέσως κατοικία, διατροφή, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ὅ,τι ἄλλο τῆς χρειάζεται, χωρίς νά μεσολαβῆ καμμιά χρονοβόρα διαδικασία.

Ἡ γαλήνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ξενώνα τή βοηθάει νά συνέλθη ἀπό τό φόβο καί τήν ταραχή πού ζεῖ ἐξ αἰτίας τῆς ἐγκυμοσύνης καί τῆς προδοσίας της ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ἀγάπησε καί στόν ὀποῖο πίστεψε. Τό οἰκογενειακό περιβάλλον τή στηρίζει ψυχολογικά γιά νά ἠρεμήση τό πνεῦμα της, νά βρῆ τόν ἑαυτό της καί νά γεννήση μέ ἐλπίδα τό παιδί της.

Ἀπ' τή στιγμή πού κατορθώνεται ἡ διάσωση τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, ὁ δεύτερος στόχος, ὅταν ἡ κοπέλα ἠρεμήση καί ἀνοίξη τήν καρδιά της, εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν πατέρα τοῦ παιδιοῦ της. Τό Ἵδρυμα προσπαθεῖ νά τόν συμφιλιώση μαζί της καί ἄν εἶναι δυνατόν νά τελέση τό γάμο τους, ὥστε τό παιδί τους νά γεννηθῆ μέσα στή ζεστασιά τοῦ σπιτιοῦ τους καί νά μεγαλώση μέ τή φροντίδα καί τήν προστασία τῶν γονέων του. 
Ἄν τυχόν ἀναγκαστεῖ ἡ μητέρα νά μείνη τελικά μόνη της, τό Ἵδρυμα προσπαθεῖ νά τῆς ἐξασφαλίσει μιά ἀξιοπρεπῆ ἐπαγγελματική ἀπασχόληση, ἡ ὁποία θά τῆς ἐπιτρέψη νά ἀναλάβη τίς εὐθύνες της γιά τήν παραπέρα ζωή τή δική της καί τοῦ παιδίου της.

Στίς ἐλάχιστες περιπτώσεις πού ἡ γυναίκα εἶναι ἀδύνατον νά ἀνταποκριθῆ σ' αὐτή τήν εὐθύνη, καί ἔφ' ὅσον ἡ ἴδια τό ἀποφασίση ἐλεύθερα μόνη της, τότε τό Ἵδρυμα τή διευκολύνει νά προβῆ στήν ἔσχατη λύση τῆς υἱοθεσίας. Ἡ ἴδια ἡ μητέρα ἐμφανίζεται στό Δικαστήριο, ὅπου καταθέτει τήν ἀδυναμία της καί τήν ἀπόφασή της νά δώση τό παιδί της σέ μιά ἄτεκνη οἰκογένεια, πού δεσμεύεται νά ἐξασφαλίσει τούς ἀπαιτούμενους ὅρους ἀνατροφῆς.
 
 
agmarkos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου