Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: "προτιμότερο είναι να μνημονεύει κανείς τον Θεό, π...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: "προτιμότερο είναι να μνημονεύει κανείς τον Θεό, π...: Άγιος  Γργηγόριος ο Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου