Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

«Θα ιδήτε τον Υιό του Ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της Δυνάμεως, και να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού»

Τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας και του είπε: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε σε ό,τι αυτοί μαρτυρούν εναντίον σου;».
 

Ο Ιησούς όμως εσιωπούσε. Τότε ο αρχιερέας του είπε: «Σε εξορκίζω στον Ζωντανό Θεό να μας πεις, αν εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού».
 

Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: «Σύ το είπες. Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα θα ιδήτε τον Υιό του Ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της Δυνάμεως, και να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού».
----
 Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν· Δεν αποκρίνεσαι; τι μαρτυρούσιν ούτοι κατά σου;
 

 Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν· Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης προς ημάς αν συ ήσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού.
 

 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Συ είπας· πλην σας λέγω, Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού.

Κατά Ματθαίον 26:62-64

 
                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου