Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ἡ ἀπρόσμενη ἐγκυμοσύνη καί ἡ τραγικότητα τῆς γυναικείας θέσης

Τό πρόβλημα πού ἐμφανίζεται πολύ συχνά στίς προσωπικές διαστάσεις τῆς ζωῆς μιᾶς νέας γυναίκας, εἶναι πραγματικά τραγικό. 
Μιά κοπέλα πού ἀντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ὅτι εἶναι ἔγκυος καί ξαφνικά μένει μόνη, προδωμένη, καί ἀνυπεράσπιστη, ἐκτεθειμένη σέ χίλιους κινδύνους καί λόγω τῆς καταστάσεώς της, ἀνήμπορη νά ἐργαστῆ. 
Τήν ἴδια ὥρα τό παιδί πού μεγαλώνει μέρα μέ τή μέρα στά σπλάγχνα της, τήν προβληματίζει ὅλο καί πιό πολύ. Τί νά τό κάνη; Νά τό ἀφήση νά ζήση ἤ νά τό σκοτώση, καλύπτοντας τήν ἀποτρόπαιη δολοφονία τοῦ ἀθώου καί ἀνυπεράσπιστου βρέφους μέ τόν καθησυχαστικό χαρακτηρισμό «διακοπή ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης»;

Ποιός θά συμπαρασταθῆ οὐσιαστικά, καί ὄχι μόνο μέ συμπαθητικά λόγια, σ' αὐτή τή γυναίκα πού βρίσκεται σέ τόσο δύσκολη θέση; 
Ποιός θά τήν ἀποτρέψη ἀπό τό ἔγκλημα πού ἑτοιμάζεται νά κάνει; 
Ποιός θά ὑπερασπισθῆ αὐτό τό ἀγέννητο παιδί, πού προτοῦ καλά - καλά προλάβει νά δῆ τό φῶς τῆς ἡμέρας, εἶναι καταδικασμένο σέ θάνατο ἀπό τούς ἴδιους τούς γονεῖς του;

Αὐτοί οἱ δυό νέοι ἄνθρωποι - εἴτε εἶναι ἁπλοί καί ἀνεύθυνοι ἐραστές, εἴτε εἶναι ζευγάρι δεμένο μέ νόμιμο γάμο - ἐνῶ συγκρούονται καί διαφωνοῦν μεταξύ τους γιά τόσα ἄλλα θέματα, συμφωνοῦν ἀπόλυτα μόνο σέ ἕνα: 
στό νά σκοτώσουν τόν καρπό τῆς ἀγάπης τους, νά θανατώσουν τό παιδί πού ἔρχεται, γιά νά μείνουν «ἀδέσμευτοι» καί νά συνεχίσουν τούς δρόμους τους χωρισμένοι.

Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο, τό Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα « Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος» ἀφ' ἑνός μέν προσπαθεῖ νά ὀργανώση μιά πανελλήνια ἐνημερωτική ἐκστρατεία, ἀφ' ἑτέρου δέ, ἑτοίμασε καί ἔθεσε σέ λειτουργία ἀπό τό 1984 τό «Σπίτι τῆς Μαρίας», τόν εἰδικό ξενῶνα τοῦ Ἁγίου Μάρκου. 
Καί ἀπευθύνει σέ κάθε ἐγκυμονοῦσα, ἔγγαμη ἡ ἄγαμη, τοῦτο τό μήνυμα:
Γυναίκα πού περιμένεις νά γεννήσης ἕνα παιδί, μή σκέφτεσαι νά τό χαρίσης στό θάνατο. Ἔλα κοντά μας νά σέ βοηθήσωμε νά ξεπεράσης ὅλες τίς δυσκολίες. Βρισκόμαστε στά ἀνατολικά τῆς Θεσσαλονίκης, πλάϊ στό δρόμο πού ἀνεβαίνει ἀπό τή Θέρμη στό Πανόραμα. Ὁ ξενώνας τοῦ Ἁγίου Μάρκου εἶναι τό σπίτι σου!

agmarkos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου