Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ὄχι στίς ἐκτρώσεις! Ὑπάρχει κι άλλη λύση...

 


Τό Πρακτικό Ἔργο τοῦ Ἱδρύματός μας

Τό γένος μας βιώνει σήμερα τήν τραγική ἀπειλή τοῦ ἀφανισμοῦ του, ὄχι μόνο πολιτισμικά, ἀλλά καί πληθυσμιακά. 
Ὁ ἀριθμός των ἀγέννητων παιδιῶν πού θανατώνονται πρίν προλάβουν νά δοῦν το φῶς τοῦ ἥλιου, ξεπερνάει τίς πεντακόσιες χιλιάδες το χρόνο. Κι αὐτή ἡ σφαγή δέ γίνεται ἀπό ἐχθρικά πολεμικά ὅπλα, ἀλλά μέ τή συγκατάβαση ὅλων μας καί εἱδικά τῶν μητέρων τους, τῶν πατέρων καί τῶν γιατρῶν.

Στήν προσπάθειά μας νά προστατέψουμε τή μητρότητα, ἀναπτύσσουμε ἀπό τό 1984 ἕνα πρόγραμμα κοινωνικῆς ἐργασίας, μέσα στά πλαίσια του ὁποίου ἔχομε ὀργανώσει τόν ξενώνα ἀγάμων μητέρων καί ἐγκύων, πού ὀνομάσαμε "Σπίτι της Μαρίας". 
Σ' αὐτόν μπορεῖ νά καταφύγη χωρίς καμιά οἰκονομική ὑποχρέωση, κάθε ἐγκυος ἤ ἀνυπεράσπιστη μητέρα, μέχρις ὅτου βρεθῆ ὁριστική λύση του προβλήματος τῆς ζωῆς της καί τοῦ παιδιοῦ της, διότι τό Ἵδρυμα λειτουργεῖ μέ τῆ συνείδηση, ὅτι ἀναπληρώνει τῆ στέρηση τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ... 


 
 
 agmarkos.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου