Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Persecuted Church


Η Διωκόμενη Εκκλησία στη Ρωσία από το αθειστικό καθεστώς του κομμουνισμού

Hundreds of thousands of believers from the territory of the former Soviet Union became martyrs and confessors for the Christian faith. Both clergy members and ordinary village dwellers will share with us their recollections about the repressions they suffered. The reel will be concluded with an excerpt from a sermon of the famous priest, theologian and preacher, Father Aleksandr Men.

More information you can find on www.domuspatris.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου