Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

«Καιρός» να σταματήσει η πολτοποίηση του Μαθήματος των Θρησκευτικών

Στις 8 Φεβρουαρίου, μέ άφορμή τή σχετική συζήτηση πού έγινε στις 6 Φεβρουάριου 2014 κατά τόν έορτασμό τής μνήμης τοϋ ίεροϋ Φωτίου στό Διορθόδοξο Κέντρο τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλά­δος στή Μονή Πεντέλης, ή Πανελλή­νια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) έξέδωσε Δελτίο Τύπου. Μέ αύτό έπεσήμαινε τις εύθύνες τής Ιεραρχίας τής 'Εκκλησί­ας γιά τό άντορθόδοξο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών γιά τό Μάθημα τών Θρησκευ­τικών. καθώς και αύτές τοϋ Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός», μέλη τοΰ όποίου, δρώντας παρασκηνιακά, συνέταξαν τό Πρόγραμμα έπί ύπουργίας τής κ. Διαμαντοπούλου.
Τό άπαράδεκτο Πρόγραμμα έχει κα­ταδικασθεί άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη, άπό Πανορθόδοξη Σύσκεψη έπί τών αιρέσεων, άπό τή συντριπτική πλει­οψηφία τών Επισκόπων, άπό τήν 'Ιερά Κοινότητα τοΰ Άγίου Όρους, άπό τό σύνολο σχεδόν τών θεολόγων έκπαιδευτικών, άπό πλήθος Συλλόγων Γονέ­ων τών παιδιών καί τόσους άλλους πα­ράγοντες καί πρόσωπα.
Θά περίμενε κανείς κάποτε νά ύπάρξει στοιχειώδης συναίσθηση άπό μέρους τών συντακτών τοϋ Προγράμματος. Άντί όμως γι΄ αύτό ή όμάδα τοΰ «Καιροΰ» συνέταξε άπάντηση στό Δελτίο Τύπου τής ΠΕΘ. Ή άπάντηση είναι θλιβερή. Κατηγορεί τήν ΠΕΘ ότι μετέρχεται «πρα­κτικές συκοφάντησης καί σπίλωσης» καί ότι ύπάρχει «έλλειμμα δημοκρατί­ας στούς κόλπους της», διότι «δέν άναγνωρίζει άκόμη καί τώρα στούς συνα­δέλφους τό δικαίωμα τής άποχώρησης άπό τις τάξεις της... καί τό δικαίωμα στόν άντίλογο καί τήν άντίθεση».

Τό καίριο όμως έρώτημα είναι τούτο: Άφοϋ οί συγκεκριμένοι θεολόγοι θεωρούν πώς έχουν δίκιο καί διαθέτουν πε­ρίσσευμα δημοκρατίας, γιατί δέν προσ­πάθησαν μένοντας στούς κόλπους τής ΠΕΘ νά πείσουν τούς συναδέλφους γιά τις άπόψεις τους καί νά διεκδικήσουν τήν ψήφο τους, ώστε νά έκλεγοΰν αύτοί στό Συμβούλιο της;
Απλούστατα διότι δέν έπειθαν κανέ­ναν. Προτίμησαν λοιπόν νά δράσουν διχαστικά: δημιούργησαν τήν ολιγομελή όμάδα τοϋ «Καιρού», άπέκτησαν προσ­βάσεις στό 'Υπουργείο καί έπιχειροϋν παρασκηνιακά νά έπιβάλουν τις άπόψεις τους, άπόψεις έλάχιστης μειοψηφί­ας, στό σύνολο τών θεολόγων.
Αλήθεια, πώς μπορούν καί προχω­ρούν έτσι; Δέν άναλογίζονται τό μέγε­θος τών εύθυνών τους έναντι τών οικο­γενειών πού τούς έμπιστεύονται τά παιδιά τους, καί έναντι τοϋ Θεοϋ'

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
 http://aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου