Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

We must secure a firm spiritual and moral foundation for our society" "The law can protect morality and should do so...We must wholeheartedly support the institutions that are the carriers of traditional values..." - President Vladimir Putin, December 12, 2012 at St George Hall of the Grand Kremlin Palace on Constitution Day in Russia. Full Speech: Putin- Presidential Address 2012 http://youtu.be/ADZrFHx-Log Vladimir Putin's Christian Faith - in his own words http://youtu.be/u3d_yxJhmjk Russian Faith http://russianfaith.wordpress.com/Putin- Defender of the Faith

)We must secure a firm spiritual and moral foundation for our society"
"The
law can protect morality and should do so...We must wholeheartedly
support the institutions that are the carriers of traditional values..."
- President Vladimir Putin, December 12, 2012 at St George Hall of the Grand Kremlin Palace on Constitution Day in Russia.

Full Speech:
Putin- Presidential Address 2012
http://youtu.be/ADZrFHx-Log

Vladimir Putin's Christian Faith - in his own words
http://youtu.be/u3d_yxJhmjk

Russian Faith
http://russianfaith.wordpress.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου