Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

XarasEuaggelia: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 3 - Ο Λ...

XarasEuaggelia: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 3 - Ο Λ...: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ π. Αθανασίου Μυτιληναίου   ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου