Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
Γ΄ Νηστειών - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 1

94
29-03-81
Γ΄ Νηστειῶν
(Μαρκ. 8,34-38)

Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δ. 22')
Λήψη

140
21-03-82
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8,34 – 9, 1)

Ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν γενεάν μας (δ. 23')
Λήψη

178
10-04-83
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34 9,1)

Τρεῖς ὅροι νομίμου χριστιανικῆς ἀθλήσεως (δ. 27')
Λήψη

225
01-04-84
Δ΄ Νηστειῶν
Ἡ ἀρετή τῆς ξενιτείας (Ἀπό τόν Ἅγ. Ἰωάννη τῆς Κλίμακος) (δ. 28')
Λήψη

267
17-03-85
Γ΄ Νηστειῶν
Τό Ὑποπόδιον τοῦ Θεοῦ (δ. 23')
Λήψη

315
06-04-86
Γ΄ Νηστειῶν
Ὁ Σταυρός, θεμέλιον τῆς σωτηρίας (δ. 23')
Λήψη
492
10-03-91
Γ΄ Νηστειῶν
Ὁ Σταυρός, θεμέλιον τῆς σωτηρίας (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')
Λήψη


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου