Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Για μένα το γράφω …

Για μένα το γράφω …Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι

και να ανησυχείς συγχρόνως.

27f03-matiaefraim 
ομοθυμαδόν

Χ_Ε*   Κι εγώ, ... για μένα το αναρτώ ... και για όποιον αισθάνεται το ίδιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου